تاثیر آموزش چرتکه بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی

abacus-class

آموزش چرتکه : خلّاقیّت و خودکارآمدی، از‌جمله اهداف آموزشی است که امروزه در رأس امور آموزشی ‌و ‌پرورشی قرار دارد.

به‌منظور نیل به این امر و تسهیل یادگیری، وسیله‌ای شبیه «چرتکه» وارد فرایند آموزشی شده

که مورد استقبال دانش‌آموزان و معلمان قرار گرفته است و به ‌باور آنان، نتایج مشهودی در‌پی داشته است.

آموزش چرتکهپژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان انجام گرفت.

روش پژوهش شبه‌آزمایشی و از‌نظرِ هدف کاربردی بود.

طرح پژوهش پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است.

جامعه آماری را دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تشکیل می‌دادند

که از بین آنها نمونه‌ای با حجم ۵۰ نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب

و در دو گروه آزمایش و کنترل در قالب دو کلاس درس قرار گرفتند.

در هر دو گروه، همتا‌سازی از‌نظرِ سن و هوش (با استفاده از تست هوش ریون) انجام شد.

سپس در هر دو گروه، پیش‌آزمون به‌عمل آمد و بعد از اجرای پیش‌آزمون، آموزش ریاضی با چرتکه برای گروه آموزش اجرا شد

و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد و بعد پس‌آزمون انجام گرفت.

در این پژوهش، از ابزار خلّاقیّت تورنس و خودکارآمدی شرر استفاده شد که پایایی آنها با آلفای کرونباخ به‌ترتیب ۸۵/۰ و ۸۱/۰ به‌دست آمد.

داده‌های حاصل با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) توصیف و تحلیل شدند.

نتایج حاصل نشان داد که آموزش چرتکه در درس ریاضی بر خلّاقیّت و خود‌کارآمدی دانش‌آموزان کلاس چهارم تأثیر دارد

و باعث بهبود خلّاقیّت و خودکارآمدی می‌شود؛

بنابراین، با آموزش چرتکه می‌توان مهارت‌ها و توانایی‌های خلّاقیّت در ریاضی و خودکارآمدی کودکان را افزایش داد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منو اصلی