سازه جرثقیلی
ساخت سازه ای که در ارتفاع مشخص وسیله خاصی را جا به جا میکند.
در این بخش سعی بر ساخت سازه ای میباشد که از لحاظ سازه  ای دارای مقاومت باالیی باشد و باید طوری کار کرد که از  عقب قسمتی از سازه را صلب کار کرد و قسمت جلو سازه را  برای بارگزاری آماده نمود و در واقعیت ساخت سازه جرثقیلی  که در ساختمان های بلند برای جابه جایی تیر ها میباشد.
جلسه
مباحث ارائه شده 
وسایل مورد نیاز
جلسه اول 
ارائه مباحث تئوری شامل : نمایش فیلم +نمایش عکس
ویدئو پروژکتور
جلسه دوم 
آموزش اتوکد
ویدئو پروژکتور
جلسه سوم
شروع کار عملی: ساختن قاب اول
لوازم کارگاهی 
جلسه چهارم
اتمام ساخت دو قاب
لوازم کارگاهی 
جلسه پنجم
سه بعدی کردن بخشی از سازه
لوازم کارگاهی 
جلسه ششم
اتمام سه بعدی کردن  سازه
لوازم کارگاهی 
جلسه هفتم
اتمام کل سازه و زدن مهار بند
لوازم کارگاهی 
جلسه هشتم
آموزش نرم افزار 
ویدئو پروژکتور
 

منو اصلی